Hướng dẫn SD chung/User Manual


rtWork Quick Start rtWork is an application used to optimize processes and management in businesses and organizations. rtWork can be applied in: HR management, Task management, Recruitment management, Sales management, Distribution management, Farm management, Inventory management,… HDSD nhanh rtWork rtWork là ứng dụng có thể sử dụng cho nhiều mục đích nhằm tối ưu hóa các quy trình vận hành và quản lý trong doanh nghiệp và các tổ chức. Các lĩnh vực ứng dụng của rtWork bao gồm Quản trị nhân sự, Quản trị giao việc, Quản trị tuyển dụng, Bán hàng, Quản trị kênh phân phối, Quản trị nông nghiệp, Quản trị kho vận,…
Topic Replies Activity
About User Manual 1 August 8, 2019
Mission Checklist - Hướng dẫn phần 2 - Cơ sở dữ liệu 1 November 7, 2019
Mission Checklist - Giới thiệu mô-đun Kiểm tra Nhiệm vụ 1 November 7, 2019
Mission Checklist - Hướng dẫn phần 1 - Nhiệm vụ 1 November 7, 2019
Lưu - Chỉnh sửa - Gửi - Xem lại dữ liệu - iOS 1 November 4, 2019
Lưu - Chỉnh sửa - Gửi - Xem lại dữ liệu - Android 1 August 9, 2019
HDSD rtWork - Android 1 August 8, 2019
Hướng dẫn bật quyền cho ứng dụng 1 October 15, 2019
Hướng dẫn xử lý khi gặp lỗi 1 October 10, 2019
Hướng dẫn xem báo cáo 1 October 9, 2019
Điền dữ liệu - Android 1 September 11, 2019
Tài khoản Cá nhân - Android 1 August 8, 2019
Ghi chú nhanh - Android 1 August 8, 2019
Thông Báo Thông Minh - Android 1 August 8, 2019
User Profile - Android 1 August 15, 2019
Quick Note - Android 1 August 15, 2019
Smart Notification - Android 1 August 15, 2019
Save - Edit - Send - Review Form - Android 1 August 15, 2019
Getting Started - Android 1 August 15, 2019