Hướng dẫn SD chung/User Manual


rtWork Quick Start rtWork is an application used to optimize processes and management in businesses and organizations. rtWork can be applied in: HR management, Task management, Recruitment management, Sales management, Distribution management, Farm management, Inventory management,… HDSD nhanh rtWork rtWork là ứng dụng có thể sử dụng cho nhiều mục đích nhằm tối ưu hóa các quy trình vận hành và quản lý trong doanh nghiệp và các tổ chức. Các lĩnh vực ứng dụng của rtWork bao gồm Quản trị nhân sự, Quản trị giao việc, Quản trị tuyển dụng, Bán hàng, Quản trị kênh phân phối, Quản trị nông nghiệp, Quản trị kho vận,…
Topic Replies Activity
About User Manual 1 August 8, 2019
Nguyên tắc cơ bản trong rtWork 1 June 6, 2020
Hướng dẫn tạo và gửi email campaign trên backend system (hệ thống workspace) 1 January 27, 2021
Hướng dẫn đăng kí tài khoản trên rtworkspace.com - Khởi tạo hệ thống cho ứng dụng rtwork 1 January 8, 2020
Hướng dẫn các thao tác trên hệ thống dành cho người quản trị Site 1 December 29, 2020
Hướng dẫn soạn thảo content email marketing nâng cao 1 July 23, 2020
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG rtWork 1 January 21, 2021
[PA - KPI] Hướng dẫn Quản lý thiết lập KPI 1 September 29, 2020
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app rtWork - Android 1 August 8, 2019
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app rtWork - iOS 1 December 30, 2019
[PA - KPI] Hướng dẫn Nhân viên thực hiện 1 September 30, 2020
[PA - KPI] Hướng dẫn Quản lý thực hiện thiết lập PA 1 September 28, 2020
[PA - KPI] Module Quản lý 1 September 30, 2020
Hướng dẫn xem và tải báo cáo định dạng xlsx và pdf 1 October 9, 2019
Tổng quan về các thao tác trên Backend System 1 June 6, 2020
Thao tác cơ bản trên rtWork 1 June 6, 2020
Điền dữ liệu - Android - iOS 1 September 11, 2019
Tài khoản Cá nhân - Android - iOS 1 August 8, 2019
Ghi chú nhanh - Android - iOS 1 August 8, 2019
Trang chủ rtWork - Android - iOS 1 June 6, 2020
Thông Báo Thông Minh - Android - iOS 1 August 8, 2019
Save - Edit - Send - Review Form - iOS 1 June 6, 2020
Hướng dẫn phân quyền các module, báo cáo, form cho nhóm người dùng hoặc cá nhân 1 March 4, 2020
Hướng dẫn Import dữ liệu từ Google Sheet vào hệ thống rtWork 3 March 18, 2020
[Dashboard] Hướng dẫn cách xem báo cáo 1 March 5, 2020
Instruction to use rtgit 1 January 21, 2020
[TÀI SẢN SỐ] Hướng dẫn sử dụng công cụ phê duyệt nạp tiền điện thoại trực tiếp (Hàng loạt) 1 December 16, 2019
Instructions to create exam dm via google sheet 1 January 8, 2020
Hướng dẫn bật quyền cho ứng dụng 1 October 15, 2019
Lưu - Chỉnh sửa - Gửi - Xem lại dữ liệu - Android 1 August 9, 2019