Quản lý Nhà máy nước


Lắp đặt / Sửa chữa Quản lý Đọc số Thu tiền
Topic Replies Activity
Giới thiệu giải pháp Quản lý Nhà máy nước 5 August 22, 2019
Hướng dẫn THIẾT LẬP TUYẾN (WU - QUẢN LÝ) 1 August 23, 2019
Hướng dẫn THIẾT LẬP KỲ HÓA ĐƠN (WU-QUẢN LÝ) 1 August 23, 2019
Giới thiệu mô - đun WU - SỬA CHỮA & LẮP ĐẶT sử dụng rtWork 1 August 28, 2019
Giới thiệu Mô - đun WU - BÁO HỎNG sử dụng rtWork 1 August 27, 2019
Hướng dẫn THIẾT LẬP TIỂU KHU/THÔN/XÓM (WU - QUẢN LÝ) 1 August 23, 2019
Hướng dẫn thực hiện THIẾT LẬP (WU - QUẢN LÝ) 1 August 22, 2019
Giới thiệu Mô - đun WU - ĐỌC SỐ sử dụng rtWork 1 August 22, 2019
Giới thiệu Mô - đun WU - QUẢN LÝ sử dụng rtWork 1 August 22, 2019
Hướng dẫn KHỞI TẠO HỢP ĐỒNG (WU - QUẢN LÝ) 1 August 23, 2019
Hướng dẫn THIẾT LẬP ĐƠN VỊ TIỀN TỆ - THUẾ (WU - QUẢN LÝ) 1 August 23, 2019
Hướng dẫn THIẾT LẬP BẢNG GIÁ (WU - QUẢN LÝ) 1 August 23, 2019
Hướng dẫn GIAO TUYẾN CHO NHÂN VIÊN (WU - QUẢN LÝ) 1 August 23, 2019
Hướng dẫn THIẾT LẬP ĐỊA GIỚI KHU VỰC (WU - QUẢN LÝ) 1 August 23, 2019
Giới thiệu Mô - đun WU - THU TIỀN sử dụng rtWork 1 August 22, 2019
Hướng dẫn sử dụng QUẢN LÝ THU TIỀN (WU - QUẢN LÝ) 1 August 26, 2019
Hướng dẫn sử dụng QUẢN LÝ ĐỌC SỐ (WU - QUẢN LÝ) 1 August 26, 2019
Hướng dẫn xem dữ liệu trên CSDL - THIẾT LẬP (WU -QUẢN LÝ) 1 August 26, 2019