HR Modules Manual


Module HR Cho Giám Sát Module HR For Manager Module HR Cho Tất Cả Module HR For Sup Module HR for Sup is for supervisors to do HR activities related to Checkin/out, Leave, OT - ET and Feedback - Evaluation. Module HR For Specialist Module HR Cho Chuyên Gia Module HR Cho Quản Lý Module HR Cho Quản Lý nhằm thiết lập và điều chỉnh chính sách quản trị nhân sự liên quan đến ca làm việc, hệ số lương, ngày nghỉ lễ, hạn ngạch nghỉ phép và các nội quy tổ chức khác. Module HR For Everyone How to use rtWork for daily HR operations: Check in - check out, Working schedules, Leave, Overtime - Extra time, Feedback - Evaluation, and Staff list.
Topic Replies Activity
About HR Modules Manual 1 August 15, 2019
Hướng dẫn thực hiện Check in - out 1 August 12, 2020
Hướng dẫn xác nhận và theo dõi Tăng ca/Thêm giờ của NV 1 October 24, 2019
Hướng dẫn giám sát phê duyệt và theo dõi Lịch công tác của nhân viên 1 October 24, 2019
Hướng dẫn giám sát phê duyệt và theo dõi Hạn ngạch/ Lịch nghỉ phép của nhân viên 1 October 24, 2019
Hướng dẫn đăng ký và xem Lịch Làm Việc 1 August 16, 2019
Hướng dẫn giám sát xác nhận In/Out của nhân viên 1 October 24, 2019
Hướng dẫn đăng ký và truy xuất Tăng Ca - Thêm Giờ 1 August 16, 2019
Hướng dẫn đăng ký và xem Lịch/ Hạn ngạch Nghỉ Phép 1 August 16, 2019
How to Check In - Check Out using rtWork 1 August 15, 2019
Hướng dẫn Báo cáo nội dung trả lương cho Nhân Viên - MY 360 1 March 27, 2020
Hướng dẫn gửi Phản hồi và Tự Đánh Giá 1 August 16, 2019
Hướng dẫn sử dụng CSDL Chính sách 1 October 28, 2019
Hướng dẫn Lập Chính Sách 1 October 28, 2019
Hướng dẫn Đánh giá và Quản lý đánh giá nhân viên 1 October 24, 2019
Hướng dẫn xem Danh Bạ Nhân Viên và cập nhật Hồ Sơ Cá Nhân 1 August 16, 2019
Hướng dẫn Check in - Check out sử dụng rtWork 1 August 15, 2019
How to apply and view Working Schedules 1 August 16, 2019
How to apply and check Leave Schedules 1 August 16, 2019
How to register and trace back OT - ET 1 August 16, 2019
How to provide Feedback and make Self Evaluation 1 August 16, 2019
How to view Staff List and update Personal Profile 1 August 16, 2019